The Scum Villain's Self-Saving System Wiki

Cang Qiong Mountain

Cang Qiong Mountain
Peak Lords

Yue Qingyuan
Cang Qiong Mountain Sect Master

Shen Qingqiu
Qing Jing Peak Lord

Liu Qingge
Bai Zhan Peak Lord

Mu Qingfang
Qian Cao Peak Lord

Qi Qingqi
Xian Zhu Peak Lord

Shang Qinghua
An Ding Peak Lord

Wei Qingwei
Wan Jian Peak Lord

Disciples

Luo Binghe
Qing Jing Peak Disciple

Ming Fan
Qing Jing Peak Disciple

Ning Yingying
Qing Jing Peak Disciple

Liu Mingyan
Xian Zhu Peak Disciple

Yang Yixuan
Bai Zhan Peak Disciple

Ji Jue
Bai Zhan Peak Disciple

Huan Hua Palace

Huan Hua Palace

??
Huan Hua Palace Sect Master

Gongyi Xiao
Disciple

Qin Wanyue
Disciple

Qin Wanrong
Disciple

Su Xiyan
Former Disciple

Zhao Hua Temple

Zhao Hua Temple

Wu Chen
Zhao Hua Temple Sect Master

Wu Wang
Abbot

Tian Yi Overlook

Tian Yi Overlook

??
Tian Yi Overlook Sect Master

Demons

Demons

Du Bi

Meng Mo

Mobei-jun
Demon Lord

Sha Hualing
Demon Saint

Tian Chui

Tianlang-jun

Zhuzhi-lang

Lin'guang-jun

Others

Others

Qiu Haitang

Qiu Jianluo

Wu Yanzi