The Scum Villain's Self-Saving System Wiki
Old Palace Master
Characteristics
Name 老宫主 Lǎo Gōngzhǔ
Name meaning Lǎo - Old

宫主 Gōngzhǔ - Palace Lord/Master

Alias Lao Gongzhu
Status Dead
Occupation Huan Hua Palace Sect Master
Affiliations Huan Hua Palace
Gender Male
Race Human
Relatives Little Palace Mistress (daughter)

Master.jpg

Old Palace Master (老宫主 Lǎo Gōngzhǔ) is a minor villain in Scum Villain's Self Saving System. He is the head of Huan Hua Palace sect. His name, as we know it, is simply his title; his birth name is unknown.

Appearance

Personality

Synopsis

Proud Immortal Demon Way

Scum Villain's Self Saving System

Relationships

Little Palace Mistress

Su Xiyan

Luo Binghe

Shen Qingqiu

Abilities & Equipment

Trivia

Appearances

Novel

Donghua

Gallery

Novel


Donghua


References

Navigation

[v · e]
Characters
Cang Qiong Mountain
Sect Master: Yue Qingyuan
Peak Lords: Liu Qingge  •  Mu Qingfang  •  Qi Qingqi  •  Shang Qinghua  •  Shen Qingqiu  •  Wei Qingwei
Disciples: Liu Mingyan  •  Ming Fan  •  Ning Yingying  •  Yang Yixuan  •  Ji Jue
Huan Hua Palace
Sect Master: Lao Gongzhu
Disciples: Gongyi Xiao  •  Xiao Gongzhu  •  Qin Wanyue  •  Qin Wanrong  •  Su Xiyan
Tian Yi Overlook
Sect Master: ??
Disciples: ??  •  ??  •  ??
Zhao Hua Temple
Sect Master: Wu Chen
Abbots: Wu Wang
Demons
Lords: Luo Binghe  •  Tianlang-jun  •  Mobei-jun  •  Jiuzhong-jun  •  Linguang-jun
Generals: Sha Hualing  •  Zhuzhi-lang
Elders: Du Bi  •  Meng Mo  •  Tian Chui
:
Others
Qiu Family: Qiu Haitang  •  Qiu Jianluo
Rouge Cultivators: Wu Yanzi