The Scum Villain's Self-Saving System Wiki
Qi Qingqi
Characteristics
Name 齊清萋 Qí Qīngqī
Name meaning - Even

清萋 Qīngqī - Clear Luxuriant

Alias Peak Lord Qi
Status Alive
Occupation Xian Shu Peak Lord
Affiliations Cang Qiong Mountain
Gender Female
Race Human
Height Unknown

Qi Qingqi (齊清萋 Qí Qīngqī) is a minor character in Proud Immortal Demons Way and in Scum Villain's Self-Saving System. She is the Peak Lord of Xian Shu Peak.

Appearance & Personality

Qi Qingqi is said to be frank and has an outspoken forcefulness. She is described as having beautiful brows and a full and high chest.

Abilities & Equipment

Trivia

References

Navigation

[v · e]
Characters
Cang Qiong Mountain
Sect Master: Yue Qingyuan
Peak Lords: Liu Qingge  •  Mu Qingfang  •  Qi Qingqi  •  Shang Qinghua  •  Shen Qingqiu  •  Wei Qingwei
Disciples: Liu Mingyan  •  Ming Fan  •  Ning Yingying  •  Yang Yixuan  •  Ji Jue
Huan Hua Palace
Sect Master: Lao Gongzhu
Disciples: Gongyi Xiao  •  Xiao Gongzhu  •  Qin Wanyue  •  Qin Wanrong  •  Su Xiyan
Tian Yi Overlook
Sect Master: ??
Disciples: ??  •  ??  •  ??
Zhao Hua Temple
Sect Master: Wu Chen
Abbots: Wu Wang
Demons
Lords: Luo Binghe  •  Tianlang-jun  •  Mobei-jun  •  Jiuzhong-jun  •  Linguang-jun
Generals: Sha Hualing  •  Zhuzhi-lang
Elders: Du Bi  •  Meng Mo  •  Tian Chui
:
Others
Qiu Family: Qiu Haitang  •  Qiu Jianluo
Rouge Cultivators: Wu Yanzi